down1

Statut Fundacji

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą; Fundacja „Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została aktem notarialnym za Repertorium A numer 3796/2021 przed Mileną Kulińską – zastępcą notarialnym, zastępującym Dorotę Kalsztein – notariusza w Łodzi prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łodzi przy alei Mickiewicza pod numerem 11/3  w dniu 17 czerwca 2021 roku.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji tj: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

SIEDZIBA FUNDACJI I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

§ 3

 1. Siedzibą fundacji jest miasto  Łódź.
 2. Obszarem działania Fundacji jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w ramach działań statutowych Fundacja może prowadzić również działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Fundacja może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne,  a także być wspólnikiem spółek osobowych i kapitałowych.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

NAZWA

§ 4

Fundacja może używać nazwy – Fundacja Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo

CZAS DZIAŁALNOŚCI

§5

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

NADZÓR

§6

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej

CELE FUNDACJI I FORMY ICH REALIZACJI

§ 7

 1. Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:
  • działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działalności prewencyjnej i edukacyjnej związanej z porządkiem i bezpieczeństwem  publicznym ze szczególnym uwzględnieniem  bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez realizację projektów i zadań w ramach Unii Europejskiej,
  • tworzenie i uczestnictwo w zespołach  inicjatywnych i doradczych,
  • wspieranie i realizacja zadań publicznych,
  • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami administracji rządowej i służbami mundurowymi,
  • wszelką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych ,
  • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym również organizowanie i prowadzenie obozów, kolonii, wyjazdów terapeutycznych dla dzieci w tym również dla dzieci niepełnosprawnych,
  • prowadzenie zajęć sportowych, edukacyjnych, terapeutycznych i artystycznych dla dzieci w tym również dla dzieci niepełnosprawnych,
  • działania związane z ratownictwem i ochroną ludzkości,
  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

 1. Organizowanie i inicjowanie konferencji, seminariów, wykładów i akcji społecznych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji.
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, targów, imprez edukacyjnych i kształcenia ustawicznego.
 3. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.
 4. Prowadzenie zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ośrodków kształcenia pozaszkolnego i ustawicznego
 5. Prowadzenie akcji, eventów,  imprez masowych, w tym akcji charytatywnych.
 6. Propagowanie, rozwijania i wdrażania technologii i myśli zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego.
 7. Wykorzystywanie w edukacji technik multimedialnych. zwłaszcza Internetu, w obszarze pierwszej pomocy i ratownictwa oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością
 8. Udzielanie pomocy rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej placówkom naukowym instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom prowadzącym badania naukowe w zakresie objętym celami Fundacji.
 9. Promowanie i rozwijanie innowacyjnych, alternatywnych, ekologicznych i nowatorskich metod działania mających na celu aspekt ekologiczny.
 10. Przyjmowanie do realizacji lub wspieranie realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie,
 11. Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich,  rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 12. Wspieranie i inicjowanie działalności promującej zdrowie i zdrowy styl życia
 13. Oddziaływanie na proces legislacyjny oraz tworzenia projektów przepisów prawnych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.
 14. Współdziałanie z urzędami administracji państwowej i samorządowej, służbami mundurowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach fundacji.
 15. Prowadzenie działalności badawczej.

§ 9

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły i dyplomy i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, oraz innym których osiągnięcia są współbieżne z celami Fundacji.
 2. Fundacja może przyznawać dyplomy, medale. odznaki, certyfikaty osobom fizycznym  i prawnym. również w przypadku uzyskania takiej zgody od osób, firm i instytucji, które je wydają.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność w zakresie (PKD):

 1. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  – Podstawowe PKD
 2. 8690.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 3. 86.90.D – Działalność paramedyczna
 4. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk medycznych, przyrodniczych i technicznych
 5. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 6. 74.90.Z Pozostała działalność́ profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 7. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 8. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
 9. 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
 10. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 11

Dla realizacji swoich celów Fundacja może:

 1. Nawiązywać partnerstwa publiczno – prywatne w celu realizacji działań statutowych w tym partnerstwa międzynarodowe.
 2. Fundacja może korzystać z pomocy wolontariuszy przy realizacji celów statutowych z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Tworzyć samodzielnie lub z innymi podmiotami jednostki organizacyjne realizujące cele Fundacji.
 4. Fundacja może dokonywać zmian swoich celów oraz sposobów realizacji celów.
 5. Wspierać działalność innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji


MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowią:
  • Fundusz Założycielski  w kwocie pieniężnej 1000,- PLN (jeden tysiąc złotych polskich) wniesiony jest w gotówce przez fundatora
  • inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji mogą pochodzić z:
  • darowizn, w tym ze strony Fundatora, subwencji osób trzecich, spadków, dotacji i darowizn, zapisów krajowych i zagranicznych oraz grantów,
  • odsetek bankowych i depozytów
  • majątku ruchomego i nieruchomego,
  • darów, zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację,
  • dochody z tytułu przeprowadzania aukcji, licytacji,
  • dywidend i zysków pochodzących z udziałów lub akcji, oraz papierów wartościowych posiadanych przez Fundację,
  • wpływów z działalności statutowej.

§ 13

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 2. przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ORGANY FUNDACJI

§14

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji.

Pierwszy skład Rady Fundacji ustala Fundator.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 15

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 osób i jest  powoływany przez Fundatora wraz ze wskazaniem funkcji w zarządzie Fundacji.
 2. Członków składu Zarządu powołuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora prawo powoływania i odwoływania następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje się uchwałą Rady większością 2/3 głosów, przy udziale przynajmniej połowy członków Rady.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.
 4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym. W imieniu fundacji umowy o pracę lub inną umowę z zawiera z Członkami Zarządu Rada Fundacji reprezentowana przez Przewodniczącego Rady.
 8. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.
 9. Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji.
 10. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w szczególności:
  • złożenia rezygnacji,
  • śmierci
  • odwołania Członka Zarządu
  • nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
  • istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
 11. Rada Fundacji może odwołać członka zarządu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny z zastrzeżeniem punktu 9
 12. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.
 13. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 14. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady Fundacji.

§ 16

1.  Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw,
  • sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  • uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z dzia­łalności Fundacji,
  • uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
  • tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach Fundacji,
  • podejmowaniu uchwał o przystąpieniu bądź wstąpieniu Fundacji do innej organizacji,
  • ustalenie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe,
  • ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację,
  • uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i dzia­łal­ności finansowej,
  • decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalenie liczby stałych pracowników,
  • ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.

RADA FUNDACJI

§ 17

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Funda­cji  a także jest organem o uprawnieniach inicjatywnych.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 osób, powołanych na okres 3 lat. Członków Rady powołuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora prawo powoływania i odwoływania członków Rady przysługuje Radzie, większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady
 3. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 1 raz w roku. W posiedzeniach tych może  uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
 5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, wybieranego przez Radę Fundacji spośród jej członków.
 6. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 8. Członkowie rady fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wynagrodzenie w wysokości miesięcznej nie wyższej niż 5-cio krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Decyzja o przyznaniu wynagrodzenia i jego wysokości podejmuje Zarząd Fundacji.
 9. . Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady.
 10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji. Okresu zawieszenie nie wlicza się do czasu trwania kadencji.
 11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 12. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu po śmierci Fundatora,
 2. powoływanie i odwoływanie członków Rady po śmierci Fundatora,
 3. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 4. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 5. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 6. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 7. nadzór nad działalnością Fundacji,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji,
 9. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 10. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 11. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 12. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

§ 19

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

RADA EKSPERTÓW

§ 20

 1. Rada Fundacji może powołać Radę Ekspertów jako zespół doradczy dla Zarządu.
 2. Rada Fundacji ustali skład rady ekspertów oraz zasady jej funkcjonowania.

§ 21

Dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn przeznacza się wprost na realizację celów statutowych Fundacji, chyba że testator lub darczyńca postanowi inaczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

 1. Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały, w tym również na wniosek Zarządu.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jedno­myślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
 3. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.
 4. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator lub likwidatorzy przekażą innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.


Podpis fundatora:
Tadeusz Zagajewski

 

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna