down1

Działania

Kierunki - Formy - Przykłady

Kierunki działań

edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa i promocji zdrowia dorosłych i dzieci,
działalność prewencyjna i edukacyjna wśród dzieci i dorosłych, związana z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez realizację projektów i zadań w ramach Unii Europejskiej,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym,
wykorzystywanie w edukacji technik multimedialnych i cyfrowych w obszarze pierwszej pomocy i ratownictwa oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością,
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami administracji rządowej i służbami mundurowymi,
realizacja projektów na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Formy działania

Słowa zawarte w nazwie Fundacji (edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo) są ze sobą kompatybilne, dlatego wiele z prowadzonych projektów i zadań realizowanych przez Fundację często przenikają się.

Staramy się aby każdy z obszarów naszego działania realizowany był w postaci długofalowych projektów organizowanych w postaci:

szkoleń,
konferencji i seminariów,

eventów,
imprez edukacyjnych, konkursów i turniejów,

uczestnictwa w zespołach doradczych i eksperckich,
opracowywania i wydawania materiałów edukacyjnych,

poszukiwań nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.

Przykłady działań

Fundacja powołana została w  tym roku, jednak korzystając z własnych możliwości realizując założenia programowe podjęliśmy już szereg działań i podjęliśmy współpracę z instytucjami i organizacjami mającymi zbieżne z naszymi kierunki działania.

To miejsca, w których możemy przygotować dorosłych i dzieci do udzielania pierwszej pomocy. Ma tu zastosowanie w pełnym wymiarze nasze motto działania „Łańcuch edukacyjny”.  Szczególnie godnym podkreślenia jest fakt, że nie organizujemy tego oddzielnie dla każdej grupy wiekowej, ale uczestniczą w nich całe, wielopokoleniowe rodziny: dzieci, rodzice i dziadkowie. Właśnie w tym gronie osób najbliższych łatwiej jest zapanować nad sobą, nad lękiem, czy nawet strachem przed udzieleniem pierwszej pomocy. Podczas wakacji nasi wolontariusze przeprowadzili pokazy i warsztaty udzielania pierwszej pomocy.

Szczególnie ważną  dla nas grupą uczestników tego typu imprez plenerowych są osoby niepełnosprawne. Udostępniamy tym osobom nie tylko dostęp do wiedzy oraz informacji pozwalających na podejmowanie czynności ratujących życie zarówno w rodzinie jak i poza domem w życiu codziennym, ale przede wszystkim mają one możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych (ćwiczeniach).

Okres pandemii wymusił potrzebę zmiany form prowadzonych dotychczas kursów i zajęć. Dlatego wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracowany został program webinarium, podczas którego przygotowujemy odbiorców do udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia życia w sposób szczególny zwracając uwagę na „udzielanie pierwszej pomocy podczas pandemii”.

Zaś z myślą o osobach  osób z niepełnosprawnością narządu słuchu wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracowane zostało pilotażowe, elearningowe szkolenie pierwszej pomocy.  Zostało ono przygotowane dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętej Anny w Łodzi. Zasadniczym celem  przygotowanego kursu było zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia osób z dysfunkcją słuchu oraz umożliwienie im pokonania barier związanych z ich niepełnosprawnością. Miało ono charakter lokalny.

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna